Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému - etapa I.

Číslo aktivity: 08 - ŘÍZENÍ RIZIK A AKTIVIT PROJEKTU

Cíl KA:

Základním cílem je naplnit aktivity projektu včas, plně funkční a s dodrženou výší rozpočtových nákladů. V rámci aktivity projektové řízení budou realizovány činnosti spojené s pravidelnými kontrolami projektu po stránce věcné, obsahové a finanční. Součástí aktivity bude také vytváření monitorovacích zpráv, řízení a dodržování harmonogramu jednotlivých činností, dodržování časových i finančních plánů. Důležitou roli v rámci této aktivity hraje eliminace možných rizik v průběhu realizace projektu, zrovna tak i monitoring a zajištění zpětné vazby od cílových skupin.

 

Realizaci projektu bude koordinovat a řídit Řídící tým formou tzv. dvoustupňového modelu řízení. První stupeň tvoří administrativně-manažerské pozice Hlavní manažer projektu – KZPS, Zástupce Hlavního manažera – KZPS, Hlavní finanční manager pro rozpočet a MZ – KZPS, Zástupce finančního manažera pro rozpočet a MZ – KZPS, Administrativní asistent – KZPS, Zástupce hlavního manažera projektu – ČMKOS, Zástupce finančního manažera – ČMKOS, Odborník na problematiku důchodového systému/KZPS.

 

Druhý stupeň řízení představují pozice - Zástupci Hlavního manažera pro BP/odvětví, kteří řídí všechny aktivity platformy, jsou zodpovědní za jejich věcnou a formální správnost jak za stranu zaměstnavatelů, tak za stranu zaměstnanců. Za svou činnost jsou zodpovědní Hlavnímu manažerovi projektu KZPS. Dále součástí řídícího týmu je Vedoucí pracovních skupin BP – informační prostředí, Vedoucí pracovních skupin BP – prognózy a Odborník na problematiku důchodového systému. (všechny pozice v BP).

 

Řídící tým čítá 8 administrativně-manažerských a 1 odbornou pozici prvního stupně a 5 administrativních pozic druhého stupně. Celkem tedy 14 pozic. Ostatní pozice realizačního týmu jsou specialisté a odborníci pro realizaci klíčových aktivit (BP, KZPS a ČMKOS), práci s cílovou skupinou a vedení sociálního (bipartitního) dialogu.

 

Vlastní realizace projektu je závislá na uplatnění efektivních způsobů řízení. Mezi základní aktivity budou patřit pravidelné porady obou stupňů řídícího týmu (min. 1x měsíčně), dále interní setkání v rámci každé BP zpravidla 1x za měsíc. V rámci této aktivity budou kontrolovány a koordinovány činnosti, které vedou ke splnění cílů a požadavků projektu.