Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému - etapa I.

Číslo aktivity: 05 - PŘÍPRAVNÁ FÁZE PRO REALIZACI SOCIÁLNÍHO AUDITU

Cíl KA:

- na základě kvalitních vstupních informací stanovit vzorek firem reprezentující odvětví

KA 05 má dvě části:

a) Stanovení vzorku firem, na kterých bude proveden odvětvový sociální audit - odborně vytvořený representativní vzorek za odvětví

 

Jedná se o jednu ze závěrečných aktivit I. ETAPY tohoto projektu, jejíž výstup bude vstupním bodem pro II. ETAPU projektu připravovaného na období 2015-2018. Navazuje na některé informace získané v rámci klíčové aktivity č 03 (výsledky rozhovorů). Předmětem této klíčové aktivity je příprava a stanovení vzorku firem pro sociální audit v odvětví. Nereálnost provedení sociálního auditu ve všech firmách v odvětví je dána časovými a zejména finančními důvody. Takový postup by trval roky a byl by neúnosně nákladný. Proto je nutné vytvořit takový vzorek firem, který bude z hlediska prováděných šetření representativním, ve smyslu pozdějšího rozšíření získaných poznatků na všechny firmy odvětví (i na ty, kde se sociální audit provádět nebude).

 

Vzorek firem, na kterých se bude sociální audit provádět, bude muset mimo jiné:

-       Postihnout všechny pracovní posice používané v odvětví

-       Obsahovat firmy, které budou nositeli budoucích změn, ve smyslu tvorby nových pracovních pozic dosud neznámých.

 

Z toho je zřejmé, že je nutné, aby representativní vzorek firem vznikl v úzké součinnosti realizačního týmu každé platformy (ten zná prostředí, ve kterém bude pracovat).

 

b) zmapování dobré praxe v oblasti práce s cílovou skupinou na téma adaptace na změny a související s důchodovou reformou v zahraničí /korespondenčně/. Aktivitu budou zajišťovat externí experti, kteří vypracují pro členy RT a dané odvětví odborné posouzení s vazbou na podmínky v ČR.