Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému - etapa I.

Číslo aktivity: 03 - VYTVOŘENÍ INFORMAČNÍHO PROSTŘEDÍ A NÁSTROJŮ PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘIPRAVENOSTI CÍLOVÉ SKUPINY NA ZMĚNY V DŮCHODOVÉM SYSTÉMU

Cíl KA:

- vytvoření informačního prostředí a informačních nástrojů pro CS a pochopení problematiky změn důchodového systému (informační semináře a materiály), jejímž cílem bude vysvětlit všem aktérům v odvětví souvislosti i nutnost včasné přípravy na DR.

 

Realizace této klíčové aktivity se skládá ze dvou částí:

1) Informačních seminářů - jak na straně zaměstnavatelů, tak na straně zaměstnanců, s vybranými účastníky v každém odvětví (sociální partneři stanoví vzorek firem v odvětví tak, aby se naplnil předpoklad hlavního pokrytí). Tento krok by měl přinést jistotu, že ve většině firem bude dosaženo žádoucí úrovně informovanosti na obou stranách sociálního dialogu.

Celkový počet informačních seminářů: 350

 

2) Se zbývající část cílové skupiny bude odpovědnými členy realizačního týmu oslovena přímo a to elektronickou formou (přenos informačních materiálů, on-line dotazník apod.)

- jelikož na úspěšnosti této etapy projektu bude z velké části záviset i úspěšnost následujících etap, navrhují autoři projektu ověřit si úroveň informovanosti metodou řízených rozhovorů na vybraném vzorku firem. Tato etapa bude mít funkci zpětnovazební smyčky, aby realizátoři projektu mohli výsledkům řízených rozhovorů přizpůsobit aktivitu odvětvových konferencí. Předpokládáme, že každá platforma (odvětví) provede cca 20 řízených rozhovorů.

Celkem rozhovorů:160